Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Agenda AAV 21 november 2019

Donderdag 21 november 2019 te Tilburg

Agenda AAV 21 november 2019   Op donderdag 21 november 2019 zal de afdeling Midden Brabant haar tweede algemene afdeling vergadering (AAV) houden. Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Agenda en stukken AAV (per ...

Agenda AAV 21 november 2019

 

Op donderdag 21 november 2019 zal de afdeling Midden Brabant haar tweede algemene afdeling vergadering (AAV) houden. Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

Agenda en stukken AAV (per onderdeel zijn via betreffende link de stukken te vinden)

Locatie: Cinnecitta, Willem II – straat 29, 5038 BA Tilburg

Concept agenda

1. Opening & Mededelingen voorzitter

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen notulen AAV april 2019

4. Presentatie communicatieplan

5. Financiën afdelingbesluitvormend

a. Verslag kascontrolecommissie, Decharge kas 2018 aan penningmeester (In de vorige vergadering zijn het financiële verslag over 2018 besproken).

b. Begroting 2020

N.B. Tijdens het congres in Breda wordt er gesproken over de financiering en reserves van de partij. Tijdens het landelijk congres kan besloten worden de lokale reserves te verkleinen zodat de landelijke reserves groter worden. Voor de afdeling Midden Brabant kan dat betekenen dat zij € 3.833 aan de landelijke reserves bijdragen. Het debat en besluitvorming van het aanstaande congres zou dus invloed kunnen hebben op de lokale financiën. Daarom zal na het congres de concept begroting over 2020 worden gepubliceerd. De congresstukken hierover kunt u hier vinden. P.S. Tijdens het congres is besloten om besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen.

6. Verkiezingen bestuursleden

De afdeling zoekt nieuwe bestuursleden. Leden kunnen zich nog kandidaat stellen. Zie voor meer informatie over de vacatures hier. Eventuele verkiezingen bestuursleden.

Pauze

7. Bekendmaking uitslag bestuursverkiezingen

8. Ronde fractievoorzitters over de begroting van hun gemeente voor 2020

9. Voorbereidingen landelijke verkiezingen

10. Rondvraag AAV

11. Afsluiting en drankje

Stemgerechtigde leden kunnen conform artikel 5.4 van het (standaard) afdelingsreglement ook voorstellen aan de vergadering doen indien zij dat vooraf kenbaar maken.

Op verzoek van een van de leden is voorgesteld aan de agenda toe te voegen:

Evaluatie kieslijst procedure 

Voor dit agendapunt is de volgende motie ingediend.

U bent allen van harte welkom.

21 november

20:00

Cinnecitta, Willem II - straat 29, 5038 BA Tilburg